Om Föreningen Sveriges Golfbaneägare, en tillbakablick

Föreningen Sveriges Golfbaneägare startades 2003. Syftet till bildandet av föreningen var främst att bevaka banägarnas intressen gentemot golfförbundet och andra myndigheter samt att ha erfarenhetsutbyte.

Föreningens huvudinriktning är fortfarande densamma. FSG ska ha erfarenhetsutbyte som en av de viktigaste punkterna på programmet och vara en officiell kanal för FSG:s medlemmar gentemot Golfförbundet.

Under 2010 togs beslut på årsstämman om att de allmänna introduktionskorten kan accepteras en gång per anläggning och år, med 50 % rabatt på gällande GF, om anmälan och överenskommelse om lämplig tid träffats senast dagen före planerat besök. I beslutet ingick också att innehavare av SGF:s guld och silvermärke även i fortsättningen ska erbjudas fritt spel enligt en överenskommelse med SGF. Detta beslut är idag i stort accepterat av såväl introduktionskortens innehavare som av FSG:s anläggningar. 2011 kom SGF efter påtryckningar från FSG med ett nytt A1 avtal för privata golfanläggningar med villkor som motsvarar medlemsklubbarnas villkor. Frågan om en likabehandling av olika anläggningsformer är fortfarande under behandling. Efter hand har nybörjarutbildningen förenklats och FSG:s krav på ett återinförande av hcp 54 har skett. På årsstämman 2012 beslöts enhälligt att byta namn på föreningen till FSG, Föreningen Sveriges Golfanläggningar. I samband med namnbytet gjordes justeringar av stadgarna för att tydligt visa att FSG vill vara en förening för alla golfanläggningar i Sverige.

2016 bestämde sig FSG för att ta tillbaka sitt ursprungliga namn Föreningen Sveriges Golfbaneägare och i fortsättningen endast vara en förening för Golfbaneägare.

Medlemskap

  • Bolag som med sunda ekonomiska och etiska principer driver golfanläggning skall kunna söka medlemskap.
  • Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen utser.
  • Medlemsbolag anmäler den person som skall representera bolaget samt en suppleant för denne. Båda äger rätt att närvara vid sammankomster och möten.
  • Det är alltså företaget, anläggningen, som blir medlem i föreningen, inte en person.